Rječnik crkvenoslavenskoga jezika hrvatske redakcije

Povijest stvaranja Rječnika crkvenoslavenskoga jezika hrvatske redakcije počinje Četvrtim međunarodnim slavističkim kongresom (Moskva, 1958.) tijekom kojega su vodeći (paleo)slavisti prihvatili prijedlog da se izradi crkvenoslavenski tezaurus.

Ekscerpcija je hrvatskoga crkvenoslavenskoga korpusa počela 1959. i to na načelima primjenjenima u izradi korpusa za Slovník (Mareš 2007[1962]).

Prvi je sveščić Rječnika crkvenoslavenskoga jezika hrvatske redakcije objavljen 1991, a 2000. je uvezan prvi svezak Rječnika.

Suradnici ovoga projekta nastavljaju izradu Rječnika crkvenoslavenskoga jezika hrvatske redakcije.

Izabrana bibliografija

Mareš, František V. 2007[1962]. Návrh přípravných prací pro slovník jazyka církevněslovanského. Církevněslovanská lexikografie 2006. U: Václav Čermák (sestavil); E. Bláhová, E. Šlaufová & V. Čermák (ur.) Praha: Slovanský ustav AV ČR, Euroslavica, 64–84. (Russian translation: Мареш, Ф.В. (1966). Проект подготовки словаря церковнославянского язика. Вопросы языкознания ХV. Москва: Академия наук СССР, Институт языкознания, пп. 86–99.)

Nazor, Anica. 1991. Uvod; Popis izvora; Navedena literatura. U: Rječnik crkvenoslavenskoga jezika hrvatske redakcije. (sveščić 1., Uvod). Zagreb: Staroslavenski zavod Hrvatskoga filološkog instituta. I–III (prijevod na eng.: IV–VII.).XXXI–XXXVI.XXXVII–XXXIX.

Nazor, Anica. 1997. Napomene o izvorima Rječnika crkvenoslavenskoga jezika hrvatske redakcije. Зборник во чест на Радмила Угринова-Скаловска: по повод седамдесетгодишнината. Скопје: Филолошки факултет »Блаже Конески«. Mито Миовски, Дмитар Пандев i Емилија Црвенковска (ур.). Скопје: Универзитет »Св. Кирил и Методиј«. 195200.

Nazor, Anica. 2008. Rječnik crkvenoslavenskoga jezika iniciran na IV. međunarodnom slavističkom kongresu u Moskvi 1958. godine (u povodu 50. obljetnice inicijative). Vidjeti Ohrid. Referati hrvatskih sudionika i sudionika za XIV. međunarodni slavistički kongres (Ohrid, 10.-16. rujna 2008.). Marko Samardžija (ur.). Zagreb: Hrvatsko filološko društvo – Hrvatska sveučilišna naklada. 65–82. 

Rječnik crkvenoslavenskoga jezika hrvatske redakcije. Vol. I. (a-vrêdь.). 2000. Zagreb: Staroslavenski zavod Hrvatskoga filološkog instituta.

Slovník = Slovník jazyka staroslověnskeho. Lexicon Linguae Palaeoslovenicae. I.-IV. Praha: ČSAV Slovansky ustav. (1958–1997).

Vukoja, Vida. 2012. O korpusu Rječnika crkvenoslavenskoga jezika hrvatske redakcije i njegovu odnosu prema korpusima hrvatskoga jezika. Filologija 59. 207–229.

Vukoja, Vida. 2014. The Corpus of the Croatian Church Slavonic Texts and the Current State of Affairs Concerning the Dictionary of the Croatian Redaction of Church Slavonic Compiling. Proceedings of the XVI EURALEX International Congress: The User in Focus (15–19 July 2014, Bolzano/Bozen). Andrea Abel, Chiara Vettori, Natascia Ralli (eds.). 1221–1235.

telefon: +385 1 2220025
e-mail: vida.vukoja@stin.hr